Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi ugovora i putovanja Bogojević Reisen GmbH

 

1. Predmet i obim poslovanja

1.1 Ovi opšti uslovi poslovanja regulišu poslovne veze između Bogojević Reisen GmbH (u nastavku Bogojević Reisen) i Vas.

1.2 Ovi opšti uslovi poslovanja važe za korišćenje internet stranice, rezervaciju karata za putovanje putem telefona, pismenim putem ili lično rezervaciju putovanja putem interneta kao i za prevoz putnika na linijama koje je raspisala firma Bogojević Reisen.

1.3 Kao linijske vožnje važeće su one koje je raspisao Bogojević Reisen, sa fiksno definisanim mestima posaska i dolaska, kao i utvrđenim stanicama.

1.4 Bogojević Reisen nije niti pre niti posle putovanja obavezan da pruži dodatne usluge.

1.5 Usluge koje su regulisane ugovorom i opšti uslovi poslovanja važe za sve putnike.

1.6 Prilikom kupovine karte u autobusu putnik je saglasan sa kupovinom vozne karte sa opštim uslovima poslovanja.

2. Zaključenje ugovora

2.1 Kod rezervacije karte lično, putem telefona ili pismenim putem.

2.1.1 Ugovor između Vas i Bogojević Reisen-a zaključuje se Vaša rezervacija pismenim potvrđivanjem ili potvrđivanjem putem telefona ili izdavanjem vozne karte.

2.2 Kod rezervacije preko internet stranice Bogojević Reisen-a.

2.2.1 Ugovor između Vas i Bogojević Reisen-a zaključuje se izdavanjem vozne karte.

2.3 Ako drugo lice vrši za Vas rezervaciju karte, onda je ono odgovorno za sve obaveze iz ugovora, pre svega za plaćanje vozne karte osobe koja putuje.

 

3. Obaveza prevoza

3.1 Obaveza prevoza u okviru Zakona o prevozu putnika (PBG) postoji samo onda, ako su ispunjene one pod brojem 2.1.1 ili pod brojem 2.2.1 i obaveze putnika (broj 7) Opštih uslova poslovanja.

3.2 Potvrda rezervacije, koju je izdala firma Bogojević Reisen kao i vozna karta koju je izdala firma Bogojević Reisen daje putniku pravo na vožnju na liniji na kojoj je navedeno mesto polaska i mesto dolaska.

3.2.2 Kasniji ili raniji ulazak ili izlazak je zakonski zabranjen.

3.3 Prilikom kupovine vozne karte u autobusu, obaveza prevoza postoji samo onda, ukoliko ima slobodnih mesta za sedenje.

 

4. Vozne karte

4.1 Za prevoz na linijskim vožnjama Bogojević Reisen-a mora se platiti cena koja je utvrđena za voznu kartu. Za to Bogojević Reisen izdaje vozne karte.

4.2 Kao vozna karta važi potvrda rezervacije koju je izdala firma Bogojević Reisen u  štampanom ili elektronskom obliku.

4.2.1 Prilikom rezervacije karte navedene želje mesta za sedenje ne mogu se garantovati. Putnik nema pravo da bira mesto za sedenje. Bogojević Reisen će ipak pokušati da izađe u susret željama putnika.

4.2.2 Definicija vrste kategorije i cene karata

4.2.2.1 Bebe od 0 do 2 godine

4.2.2.2 Deca od 2 do 12 godina

4.2.2.3 Omladina od 12 do 18 godina

4.2.2.4 Studenti do 26 godina, sa potvrdom o studiranju

4.2.2.5 Odrasli od 18 godina

4.2.2.6 Penzioneri, sa potvrdom statusa penzionera ili navršene 65 godine života

4.3 Konvencionalne vozne karte

4.3.1 Kao konvencionalna vozna karta važi ona vozna karta koja je izdata po standardnoj tarifi. Konvencionalna vozna karta onda može da se izda kao kartau jednom pravcu ili kao povratna karta. Konvencionalne vozne karte mogu da se izdaju isključivo u vozilu po standardnoj tarifi. Konvencionalne vozne karte se ne mogu preneti. Konvencionalne karte  izdaju lica u autobusu i daju ih putniku.

4.3.1.1 Tarife za konvencionalne vozne karte se plaćaju u autobusu u gotovom novcu.

4.3.2 Važenje konvencionalnih voznih karata

4.3.2.1 Konvencionalna vozna karta je važeća samo sa pečatom i potpisom firme Bogojević Reisen.

4.3.2.2 Konvencionalna vozna karta za vožnju u jednom pravcu važeća je za vožnju od mesta ulaska do mesta izlaska koji je naveden na karti.

4.3.2.3  Konvencionalne vozne karte za povratnu vožnju važe 3 meseca od početka vožnje. Ukoliko povratna vožnja usledi posle 3 meseca nakon početka vožnje, vozna karta više ne važi.

4.4 Onlajn vozne karte (u daljem tekstu E-karta)

4.4.1 Kao E-karta važi vozna karta koja je kupljena unapred na internet stranici Bogojević Reisen-a. E-karte se ne mogu prenositi i ne važe bez pečata i potpisa.

4.4.1.1 Naknada za E-karte može se platiti karticom Master-Card, Maestro, Visa, Paypal, PostFinance ili TWINT prilikom zaključenja rezervacije.

 

4.4.1.2 Putnik kupovinom E-karte potvrđuje istinitost svojih podataka.

4.4.2 Važenje E-karte

4.4.2.1 Kod cena, koje je firma Bogojević Reisen prikazala na internet stranici, ne radi se o  zakonsko obavezujućoj ponudi.

4.4.2.2 Tek sa klikom na dugme „Rezervisati“ daje se obavezujuća narudžba.

4.4.2.3 Bogojević Reisen ne može da garantuje neprekidnu raspoloživost svoje internet stranice, pre svega mogućnosti rezervacije iste. Iz tog razloga ne postoji pravo na cenu sa uštedom ili akcijsku cenu, ukoliko rezervacija nije moguća na osnovu tehničkih problema u akcijskom periodu.

4.4.2.4 Važenje E-karata ograničava se na vožnju, koju je putnik izabrao prilikom procesa rezervacije. Promena rezervacije nije moguća.

4.4.2.5 Ako se kod E-karte radi o ceni sa uštedom ili akcijskoj ceni, ne postoji pravo na povraćaj cene za voznu kartu prilikom storniranja ili za nezapočetu vožnju.

4.4.2.6 Tek nakon dobijanjem potvrde o rezervaciji, odnosno elektronske vozne karte, E-karta ima svoje važenje.

4.4.2.7 Putnik na početku vožnje mora da prokaže svoju E-kartu u odštampanom ili elektronskom obliku (na mobilnom telefonu). QR-kod na E-karti mora dobro da se vidi.

4.5 Vožnja bez važeće vozne legitimacije

4.5.1 Putnici na zahtev moraju da pokažu voznu kartu.

4.5.2 Putnici bez važeće vozne karte moraju da plate duplu cenu za vožnju koji su već prešli i da plate standardnu cenu za vožnju za preostali deo puta.

4.5.2.1 Bogojević Reisen pritom obračunava administrativne troškove u visini od 50,- CHF.

4.5.2.2 Ukoliko su prilikom kupovine E-karte namerno dati pogrešni podaci, Bogojević Reisen ima pravo da voznu kartu proglasi nevažećom i da primeni uslove pod brojevima 4.5.2 i 4.5.2.1.

4.5.2.2.1 Odgovarajući dokazi kao što su invalidske iskaznice, studentska dokumenta ili slično, moraju se pokazati na zahtev radnicima u autobusu.

4.6 Prodaja voznih karata u turističkim agencijama

4.6.1 Turističke agencije, koje nude vozne karte Bogojević Reisen-a za vožnje na njegovim linijama, dužne su da koriste originalne vozne karte koje im je na raspolaganje dao  Bogojević Reisen.

4.6.2 Turistička agencija koja u tome posreduje, ne sme ni u kom slučaju da izvrši bilo kakve promene na voznoj karti. Turističkoj agenciji je samo dozvoljeno da ispiše voznu kartu sa potrebnim informacijama, koje su neophodne za izdavanje vozne karte.

4.6.3 Ukoliko turistička agencija koja posreduje izvrši promene na voznim kartama u bilo kom obliku, ona se smatra kao organizator putovanja i ima svoju ličnu odgovornost za pružanje usluga koje je putnik platio.  

4.6.4 Vozne karte, koje izdaju turističke agencije, moraju se posmatrati kao konvencionalne vozne karte (broj 4.3).

 

5. Vaučeri

5.1 Vaučeri, koje je izdala firma Bogojević Reisen važe samo za vremenski period koji je odštampan na vaučeru.

5.2 Bogojević Reisen zadržava pravo da ne prihvati vaučere bez ikakvog podatkaa o razlozima.

5.3 Vaučeri gube svoje važenje najkasnije nakon isteka odštampanog akcijskog perioda.

 

6. Cene / Promene cena / Uslovi plaćanja

6.1 Cene, koje su prikazane, merodavne su prilikom zaključenja rezervacije.

6.2 Bogojević Reisen zadržava pravo da na kraju procesa rezervacije naplati putniku troškove obrade. Troškovi obrade na kraju procesa rezervacije vide se na listi zajedno sa cenom karte za vožnju. Eventualni troškovi banke idu na teret putnika.

 

7. Obaveze i prava putnika

7.1 Moraju se slediti uputstva koja daju radnici autobusa.

7.2 Bogojević Reisen zadržava pravo da putnike, koji su pod jakim dejstvom alkohola ili droge, isključi iz prevoza. To isto važi za putnike, koji iz nekih drugih razloga ugrožavaju sigurnost ili prijatan osećaj ostalih putnika.

7.2.1 Kupovinom karte putnik potvrđuje da je u dobrom zdravstvenom stanju za putovanje.

7.2.2 Prilikom dodatnog pogoršanja zdravstvenog stanja putnika, koji se mora vratiti na putovanju, Bogojević Reisen odbija svaku odgovornost.

7.3 Putnik je odgovoran za štete koje izazove na i u  autobusu.

7.4 Pušenje u autobusu je najstrožije zabranjeno. To isto važi i za elektronske cigarete.

7.5 Za namerno zagađivanje autobusa ili prljanje autobusa iz nehata, Bogojević Reisen zadržava pravo da putniku naplati troškove čišćenja.

7.6 Bogojević Reisen zadržava pravo da nekog putnika isključi iz prevoza koji uprkos nekoliko usmenih opomena i dalje značajno  ugrožava prijatan osećajt ostalih putnika ili ne posluša uputstva radnika autobusa. Putnik onda nema pravo na povraćaj cene za voznu katru.

7.7 Svaki putnik je dužan da koristi sigurnosne pojaseve ukoliko postoje.

7.8 Na pauzama, policijskim / carinskim kontrolama putnici moraju na zahtev radnika autobusa da napuste autobus. Prilkom pauza putnik je dužan da se na vreme, pre isteka pauze, vrati u autobus. Vozači nisu dužni da čekaju putnike koji kasne, time Bogojević Reisen nije odgovoran za putnike, koji se ne vrate na vreme u autobus.

7.9 Putnik preuzima odgovornost za poštovanje svih zakona i propisa u vezi sa potrebnom dokumentacijom za prelazak preko granice. Bogojević Reisen odbija svaku odgovornost za negativne posledice zbog nepridržavanja ovih zakona i propisa.

7.9.1 Putnik preuzima odgovornost za nošenje svih dokumenata koja su potrebna za prelazak preko granice i za poštovanje zakona svake države iz, kroz ili u koju putuje.

7.9.2 Putnik mora da pokaže dokumenta radnikau autobusa na njegov zahtev.

7.9.2.1 Putnik mora da pokaže sadržaj prtljaga radniku autobusa na njegov zahtev.

7.9.2.2 Ako se ime na voznoj karti i ono na dokumentu ne slažu, Bogojević Reisen zadržava pravo da putnika isključi iz prevoza, ako odbije da kupi novu voznu kartu. Pritom Bogojević Reisen ima pravo da zapleni voznu kartu putnika, ukoliko očigledno postoji namerni pokušaj obmane.

7.9.3 Navedeno očekivano trajanje puta na karti.

7.9.3.1 Vreme putovanja na karti je samo procenjeno vreme putovanja i nije garancija. Bogojevic Reisen ne preuzima odgovornost ako je putovanje duže od navedenog vremena putovanja na karti.

 

8. Obaveze i prava prevoznika

8.1 Bogojević Reisen je dužan da ispuni usluge koje je obećao shodno opisu usluga u potvrdi rezervacije.

8.2 Bogojević Reisen ima pravo da za tu vožnju proda mesta putnika koja nisu potvrđena.

8.2.1 Putnik ima obavezu da povratak potvrdi najmanje 24 časa pre polaska.

 

8.3 U slučaju kašnjenja autobusa zbog loših vremenskih uslova, vanrednih uslova u saobraćaju, preterano dugih graničnih kontorla, oštećenja i sličnih, Bogojević Reisen ne snosi nikakvu odgovornost za moguće posledice, koje su prouzrokovane usled kašnjenja. Takođe isključujemo plaćanje jela i pića tokom putovanja, ako programom putovanja nije drugačije predviđeno.

8.4 Ukoliko na osnovu elementarnih događaja, oštećenja na autobusu od strane trećih lica, kašnjenja zbog graničnih kontrola ili nepredviđenih kvarova na autobusu dođe do kašnjenja, Bogojević Reisen odbija svaku odgovornost. Prilikom nepredvidivih kašnjenja Bogojević Reisen nije nadležan za ishranu ili smeštaj putnika.

 

9. Prtljag

9.1 Bogojević Reisen daje dozvoljenu ukupnu količinu komada prtljaga kao i dozvoljenu ukupnu težinu po komadu prtljaga.

9.2 Kod prekoračenja dozvoljene težine ili prekoračenja količine prtljaga koji se ne naplaćuje, Bogojević Reisen ima pravo da putniku naplati dodatni prtljag ili odbije njihov prevoz.

9.2.1 Količina komada prtljaga koja se ne naplaćuje iznosi 2 komada prtljaga od po 20 kg po putniku.

9.2.1.1 Za decu između 2 i 12 godina količina prtljaga koja se ne naplaćuje iznosi 1 komad.

9.2.1.2 Za decu ispod 2 godine ne postoji pravo na prtljag.

9.3 Putnik je lično odgovoran za svoj prtljag. Za izgubljeni prtljag se ne preuzima odgovornost.

9.3.1 Ako vrednost sadržaja prtljaga prelazi 200,- CHF, putnik to mora da saopšti radnicima autobusa prilikom predaje prtljaga.

 

10. Promene / Poništenja

10.1 Primenjuje se samo, ako je ispunjen broj 4.3.

10.1.1 Ako broj 4.3 nije ispunjen, ne postoji mogućnost da se izvrši promena rezervacije kao ni mogućnost povraćaja cene za voznu kartu.

10.2 Promene rezervacije moraju se izvršiti pismeno (poštom, faksom ili e-mailom). Za promene rezervacija naplaćuju se troškovi obrade od 30,- CHF po putniku, ali najviše 120,- CHF kod grupnih rezervacija. Troškove obrade ne pokriva putno osiguranje. Ako promena rezervacije usledi nakon početka roka poništavanja, mogu se dodatno potvrditi uslovi shodno broju 10.3.

10.3 Eventualna poništenja moraju da se urade pismeno putem pošte. Za obračun iznosa povraćaja merodavan je datum dospeća pismene izjave o poništenju u Bogojević Reisen. Nedeljom i praznicima merodavan je sledeći radni dan.

10.4 Prilikom poništavanja do 31 dan pre polaska na putovanje Bogojević Reisen naplaćuje troškove obrade od 30,- CHF po osobi, ipak najviše 120,- CHF kod grupnih rezervacija plus premiju za eventualno zaključeno osiguranje.

10.4.1. Kod poništenja kraćeg od 31 dan pre početka vožnje, Bogojević Reisen naplaćuje, dodatno uz troškove obrade i premije osiguranja, sledeće troškove:

Kod poništenja:

1.  30 do 15 dana pre početka vožnje: 10 % cene vozne karte
2.  14 do 02 dana pre početka vožnje: 20 % cene vozne karte
3.  02 do 00 dana pre početka vožnje: 100 % cene vozne karte

Sa poništenjem poštom se moraju poslati vozne karte, koje su eventualno dobijene, firmi Bogojević Reisen.

10.5 Ako se konvencionalna vozna karta za povratnu vožnju ili povratna karta ne iskoristi, može se za neiskorišćenu povratnu putnu kartu zatražiti sniženje od 25 % prilikom kupovine nove vozne karte.

10.5.1 Zahtev za povraćaj novca za neiskorišćen povratak mora se zatražiti pismenim putem. Taj zahtev mora se poslati prodajnom mestu, koje je izdalo voznu kartu, najmanje 5 dana pre željenog početka vožnje.
Ako se zahtev podnese u roku od manje od 5 dana pre željenog početka vožnje, nema se pravo na sniženje.

10.6 Ako neki putnik ne može da započne putovanje zbog smrti nekog člana porodice 1. reda ili vojne obaveze ili zbog proglašenja vanrednog stanja, putniku se vraća puna cena vone karte nakon toga što dostavi odgovarajući dokaz (kao umrlica ili poziv za vojsku).

 

11. Poništenje od strane Bogojević Reisen-a

11.1 Bogojević Reisen zadržava pravo da poništi putovanje bez navođenja razloga. Tada će se putniku ponuditi alternativa ili će mu biti vraćena cena vozne karte.

11.2 Događaji više sile, službene mere ili štrajkovi mogu firmi Bogojević Reisen da daju povoda da otkaže putovanje. U takvom slučaju će Vas Bogojević Reisen što je moguće brže orijentisati i potrudiće se da Vam ponudi zamensko putovanje iste vrednosti. Ukoliko odbijete alternativu, plaćeni iznos će Vam što je brže moguće biti vraćen.

 

12. Odgovornost

12.1 Bogojević Reisen Vam isplaćuje naknadu u slučaju usluge koje nisu pružene, a ugovorom su utvrđene, ukoliko se može isključiti krivica putnika i ukoliko je brzo pružanje usluge, koja je zamenjuje, bilo nemoguće. Odgovornost firme Bogojević Reisen se ipak ograničava na cenu vozne karte.

12.2 Za oštećenje lica, koja su nastala usled neispunjenja ugovora, Bogojević Reisen odgovara u okviru ovih opštih uslova ugovora i putovanja, merodavnih međunarodnih sporazuma i nacionalnih zakona.

12.3 Kod ostalih oštećenja (kao što su materijalna i imovinska oštećenja), koja nastaju zbog neispunjavanja ugovora ili neposlušnosti iz ugovora, odgovornost firme Bogojević Reisen je ograničena na maksimalno duplu cenu vozne karte po osobi; osim ako je oštećenje prouzrokovano namerno ili s predumišljajem; zadržavaju se prava na ove Opšte uslove ugovora i putovanja kao i na merodavne međunarodne sporazume i nacionalne zakone.

 

13. Zakon koji se primenjuje i nadležan sud
13.1 Za ugovorni odnos između Vas i firme Bogojević Reisen GmbH primenjuje se isključivo švajcarski zakon. Tužbe se mogu predati u sedištu firme Bogojević Reisen GmbH, CH-8004 Zürich.

 

14. Originalni tekst

Opšti uslovi ugovora i putovanja (AVRB) sastavljeni su na nemačkom i na srpskom jeziku. U slučaju žalbi merodavna je verzija na nemačkom jeziku.